Хаан банк - Зөвлөх үйлчилгээ

Дата анализ төслүүд

Jul 12, 2023

Date Lake зөвлөх үйлчилгээ

Data Lake бол их хэмжээний боловсруулаагүй өгөгдлийг хадгалах төв юм. Өгөгдлийг хадгалахдаа системчилж, бүтэцтэй хадгалдаг бол data lake-д өгөгдөл бүтэцлэгдээгүй байсан ч хадгалж болдог. Тиймээс бизнесүүд өөрсдийн өгөгдлийг хадгалахдаа тодорхой формат, бүтцийн талаар бодолгүйгээр шууд хадгалах боломжтой гэсэн үг юм.

Related posts